Dokumenty szkolne

Schemat organizacyjny szkoły.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że wydaje duplikaty wyłącznie tych dokumentów, które sama wydała to jest:
-  zaświadczeń o wynikach sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego 

   przeprowadzanych przez OKE w Poznaniu od roku 2002,
świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałości 
   wydanych po egzaminach maturalnych przeprowadzanych przez OKE w Poznaniu w roku 2002 oraz od roku 2005,
dyplomów potwierdzajacych kwalifikacje zawodowe i suplementów do tych dyplomów

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 959 ze zm.)

Art. 44zw

1. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu gimnazjalnego.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU GIMNAZJALNEGO obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018

Harmonogram przeprowadzania egzaminu w 2018 roku.

Statut Zespołu Szkół nr 1 W Nowym Miasteczku.

Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim.

Statut Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku.

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny.

Szkolny Program   Wspierania Talentów i Uzdolnień.

Strony