Załączniki do projektu: Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku

Załącznik nr 1- oferta konkursowa koordynator

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr1/2013 z dnia 19.08.2013r.

 

DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór wykonawcy umowy zlecenia na stanowisku koordynatora projektu ,,Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku”

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działanie 9.1 - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakośœci usług edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług.

Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku, zwraca się z proœśbą o przedstawienie oferty na wykonanie kompleksowe umowy, szczegółowo wyspecyfikowanej w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

1. Prosimy o złożenie ofert tylko i wyłącznie w formie Załącznika nr 2 niniejszego Zapytania- Formularzu Ofertowym w terminie do dnia 28.08.2013 roku do godz. 15:30 w siedzibie Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku, drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście, faxem. Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana:

Zespół Szkół nr 1

ul. Marcinkowskiego 1

67-124 Nowe Miasteczko

Z dopiskiem:

Oferta w postępowaniu mającego na celu wybór wykonawcy umowy zlecenia na stanowisku koordynatora projektu Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku (ZS)

2. O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną powiadomieni drogą telefoniczną.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

c) posiadają doświadczenie w realizacji projektów finansowych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;

d) przesłanie ofert w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że oferent spełnia powyższe kryteria;

e) na każde żądanie Zamawiającego dostarczą niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą.

6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca łącznie następujące warunki:

a) będzie zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w formularzu ofertowym;

b) będzie zawierała najniższą cenę.

……………………………………………..

Podpis osoby upoważnionej

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Nr 1/2013 z dnia 19.08.2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Usługa polegająca na koordynowaniu projektu - ,,Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku (ZS)”

I. Wymagania:

- wykształcenie wyższe;

- znajomość zasad realizowania projektów PO KL EFS;

- znajomość dokumentów programowych PO KL EFS;

- praktyczna znajomość Ustawy Prawo zamówień publicznych;

- znajomość śœrodowiska szkoły;

- umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy;

- biegła znajomość obsługi komputera (MS Word, MS Excel, Internet);

- obywatelstwo polskie;

- pełna zdolność do czynności prawnych;

- nieposzlakowana opinia.

II. Zakres obowiązków:

1. Zarządzanie i nadzorowanie realizacji wszystkich etapów projektu pn. ,,Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku (ZS)”

2. Wypełnianie warunków umowy,

3. Koordynowanie pracy zespołu zarządzającego projektem, w tym przeprowadzenie szkolenia dla Zespołu Projektowego z zakresu ,,Równości szans”,

4. Przygotowanie i gromadzenie dokumentacji projektu oraz gromadzenie i przechowywanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,

5. Ustalanie procedur komunikacji i obiegu dokumentów,

6. Nadzór nad przestrzeganiem wytycznych dotyczących realizacji projektów PO KL,

7. Kontrola wydatkowania środków przeznaczonych na realizację projektu, nadzór nad rozliczeniem projektu,

8. Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu realizowanego projektu,

9. Wypełnianie wniosków płatniczych,

10. Wypełnienie PEFS,

11. Prowadzenie korespondencji związanej z projektem,

12. Nadzór nad jakością merytoryczną i techniczną materiałów związanych z projektem,

13. Kontakt z opiekunem projektu w DEFS,

14. Nadzór nad budżetem projektu,

15. Wnioskowanie o dokonywanie ewentualnych zmian w projekcie.

16. Przygotowanie wszelkiej dokumentacji związanej z działaniami merytorycznymi projektu,

17. Gromadzenie i archiwizacja wszelkiej dokumentacji itp.,

18. Wybór kadry nauczycielskiej

19. Rekrutacja uczestników,

20. Kontrola zajęć w szkołach,

21. Monitorowanie postępu projektu poprzez sprawdzanie dzienników zajęć,

22. Przestrzeganie procedur i instrukcji związanych z realizacją projektu.

23. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za dokonane czynności wynikające z:

a) Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych

b) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

c) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

 

Termin realizacji usługi 02.09.2013r. - 30.06.2015r.

Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych oraz wariantowych.

III. Wymagane dokumenty:

 

· Wypełniony Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Formularz ofertowy;

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/2013/ z dnia 19.08.2013r.

FORMULARZ OFERTOWY………………………………………

(miejscowość i data)…………………….............................

(Nazwa Wykonawcy)………………………………………..

(Adres Wykonawcy)

OFERTA

Zespół Szkół nr 1

ul. Marcinkowskiego 1

67-124 Nowe Miasteczko

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy umowy zlecenia polegającej na koordynowaniu projektu ,,Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku (ZS)

zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym, oświadczam, iż:

 1. Oferuję realizację zamówienia na podstawie szczegółowego kosztorysu przedstawionego poniżej:

 

Kategoria

j.m.

Ilość

Cena jednostkowa brutto wraz z pochodnymi (składki ZUS zleceniobiorcy, zleceniodawcy, Fundusz Pracy itp.)

Wartość brutto

Termin wykonania

Koordynowanie projektu

miesiąc

21

 

 

02.09.2013- 30.06.2015

 

 1. Oceny wskazane w pkt 1 są cenami brutto i uwzględniają wszystkie koszty wykonania zamówienia umowa zlecenie.
 2. Zapoznałam/em się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte;
 3. W przypadku przyznania mi zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)…………………………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

NOTATKA Z WYBORU KOORDYNATORA

Ogłoszenie o wyniku naboru

na stanowiska zarzšdzania w Projekcie

 02.09.2013r.

 

 

 

L.p.

 

 

Nazwa i adres podmiotu zatrudniajšcego

 

Stanowisko pracy

 

Imię i nazwisko, adres  wybranego kandydata

 

Uwagi

1.

 

Zespół Szkół nr 1 ul. Marcinkowskiego 1, 67-124Nowe Miasteczko

Koordynator/ kierownik projektu

 

 

Katarzyna Zielonka

Zam. Ul. Głogowska 34/4

67-115 Bytom Odrzański

Spełnia kryteria formalne,

Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej

 

  

W zwišzku z powyższym ww osoba została koordynatorem projektu.

 

Notatka służbowa

z wyboru asystenta koordynatora/kierownika  projektu

z dnia 02.09.2013r.

 

W zwišzku z tym, iż asystent koordynatora  projektu  we wniosku ujęty jest jako wolontariusz zaproponowano tę funkcję niżej wymienionej osobie.

 

 

 

L.p.

 

 

Nazwa i adres podmiotu zatrudniajšcego

 

Stanowisko pracy

 

Imię i nazwisko, adres  wybranego kandydata

 

Uwagi

1.

 

Zespół Szkół nr 1

ul. Marcinkowskiego 1,

67-124Nowe Miasteczko  

 

Asystent kierownika/koordyna

-tora projektu - wolontariat

 

 

Jadwiga Podgórska

ul. 22 lipca 31c/1

67-124Nowe Miasteczko

 

Spełnia kryteria formalne,

Pozytywny wynik rozmowy

 

 

Notatka służbowa

z wyboru księgowej projektu

z dnia 02.09.2013r.

 

W zwišzku z tym, iż księgowa projektu  we wniosku ujęta jest w kosztach poœrednich zaproponowano tę funkcję niżej wymienionej osobie.

 

 

 

L.p.

 

 

Nazwa i adres podmiotu zatrudniajšcego

 

Stanowisko pracy

 

Imię i nazwisko, adres  wybranego kandydata

 

Uwagi

1.

 

Zespół Szkół nr 1 ul. Marcinkowskiego 1, 67-124Nowe Miasteczko 

Księgowa projektu

 

 

Agnieszka Sawicka/zam. Żuków

67-124 Nowe Miasteczko

Spełnia kryteria formalne,

Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej

 

Załącznik nr 1- deklaracje i oświadczenia

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ORAZ

OŚŒWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ja, niżej podpisana/y ……………………………………….. (imię i nazwisko) deklaruję udział mojego syna/córki w projekcie pt. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku”, realizowanym przez Zespół Szkół w Nowym Miasteczku w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pełna nazwa zajęć:

1………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko uczestnika……………………………………………………………………...

PESEL…………………………………………………………………………………………...

Wiek……………………………………………………………………………………..............

Adres zamieszkania……………………………………………………………………...............

Powiat…………………………………………………………………………………………....

Telefon opiekuna prawnego………………………

Nazwa szkoły uczestnika………………………………………………………………

Adres szkoły……………………………………………………………………………..............

Klasa…………………………………………………………………………………….............

e-mail opiekuna prawnego……………………………………………………………

Oświadczam, iż ww. uczestnik zajęć spełnia warunki kwalifikujące do udziału 
w niniejszym projekcie tj[i] .

· ……………………………..

· ……………………………..

· ……………………………..

· ……………………………..

Oświadczam, iż podane dane są zgodne z prawdą oraz że są mi znane wszelkie konsekwencje prawne i odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.

………………………. ……………………………………………………

miejscowość data czytelny podpis uczestnika projektu i opiekuna prawnego

OŚWIADCZENIE

W związku z przystąpieniem do niniejszego projektu i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz ww. uczestnika zajęć.

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

1. administratorem tak zebranych danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa;

2. moje dane osobowe oraz ww. uczestnika zajęć będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji niniejszego projektu, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

3. moje dane osobowe oraz ww. uczestnika zajęć mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji niniejszego projektu, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

4. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;

5. mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ww. uczestnika zajęć i ich poprawiania.

………………………. ……………………………………………………

miejscowość data czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika projektu

Pouczenie:

W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej opiekuna prawnego.

  Udział w projekcie rozpoczyna się od dnia podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie.

Przetwarzanie danych osobowych w PEFS 2007 nie może naruszać praw i wolności osób, których dane osobowe dotyczą, 
a w szczególności zabrania się przetwarzania danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

   [i]  Beneficjent powinien wypisać do deklaracji kryteria rekrutowania uczestników projektu w sposób jasny i przejrzysty, tak aby opiekun prawny uczestnika projektu, wypełniając deklarację udziału w projekcie, mógł jednoznacznie stwierdzić, czy uczestnik jest osobą kwalifikującą się do udziału w projekcie.

Załącznik nr 2- zgody rodziców

OŚWIADCZENIE RODZICA

W związku z przystąpieniem mojego dziecka ………………………………………………kl…………….. do zajęć realizowanych w ramach projektu, pn. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku realizowanego w Zespole Szkół w Nowym Miasteczku, wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na późniejszy powrót syna / córki* do domu wg podanego planu zajęć.

------------------------------------------------------

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Załącznik nr 3 - oświadczenie o wizerunku

Nowe Miasteczko 18.10.2013r.

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany (imię i nazwisko opiekuna prawnego/rodzica) ……………………………………………………………….…………,zamieszkały w………………………………….. ……….…………………………………………………………….,

legitymujący się dowodem osobistym nr………………………………………….., PESEL…………………………………..

wyrażam zgodę na nieodpłatne i nieodwołalne wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku …………………………….………………………………kl. ……………

imię i nazwisko ucznia

uczestnik/czka…………………………………………………………………

nazwa zajęcia z projektu

poprzez publikację zdjęcia/zdjęć wykonanych w ramach działań promocyjnych iarchiwizacyjnych do projektu "„Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji wregionach”,

Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”,

Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”, na łamach prasy, w broszurach, ulotkach, na plakatach, bilbordach, na stronie internetowej, w filmie, w powstałych publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów/kanałów dystrybucji informacji o projekcie. Jednoczeœnie oświadczam, że zdjęcia te nie naruszają moich dóbr osobistych. Zdjęcia te zostaną wykorzystane wyłącznie do promocji i komunikacji w/wprojektu.

  …………….…................................................................

podpis ucznia oraz rodzica/opiekuna prawnego

Załącznik nr 5-regulamin

    REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

"Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół nr 1  w Nowym Miasteczku”

§ 1 Postanowienia ogólne

1.Przedmiotem niniejszego regulaminu są warunki uczestnictwa w projekcie „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku” realizowanego w terminie od 02 .09. 2013r. do 30.06. 2015 roku.

2. Projekt „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku” finansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

3. Udział w projekcie „"Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku” jest bezpłatny.

4. Uczestnictwo w projekcie jest dobrowolne.

5. Realizatorem jest Zespół Szkól nr 1 w Nowym Miasteczku, a adresatami projektu są uczniowie i uczennice Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku 

§ 2 Cele projektu

1. Celem ogólnym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych oraz zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach szkolnych 133 uczniów klas IV-VI PSP oraz I-III Gimnazjum dzięki wdrożeniu programu rozwojowego w Zespole Szkół w Nowym Miasteczku

  § 3 Uczestnicy Projektu 

1. Uczestnikami Projektu są uczniowie klas IV – VI PSP oraz klas I-III Gimnazjum pobierający naukę w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku. 

2. W Projekcie planuje się udział ok. 133 uczniów i uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz uczniów zdolnych.

3. Do udziału w projekcie zakwalifikowani zostaną uczniowie wg poniższych kryteriów.

- Kryteria: pierwszeństwo w rekrutacji mają dzieci z rodzin wielodzietnych o niskich dochodach min. dzieci z terenów wiejskich, zamieszkujące woj. lubuskie, pochodzące z rodzin korzystających z OPS, pochodzą z rodzin dotkniętych bezrobociem.

W przypadku zajęć ICT pierwszeństwo mają dziewczęta

- zamieszkują Gminę Nowe Miasteczko

- uczęszczają do szkoły objętej projektem, zostali zakwalifikowani na dodatkowe zajęcia przez Komisję Rekrutacyjną i dyrektora szkoły na podstawie kopii dokumentu potwierdzającego rozpoznane potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz na podstawie obserwacji i opinii nauczycieli

§ 4 Rekrutacja uczestników projektu

  1. Rekrutacja prowadzona będzie w paŸdzierniku 2013 r.  w oparciu o następujące dokumenty:

Zarządzenie Dyrektora szkoły o powołaniu Komisji Rekrutacyjnej

deklarację wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Zasady rekrutacji uczestników projektu

Regulamin pracy Komisji Kwalifikacyjnej

Lista uczestników zakwalifikowanych do projektu

2. Rekrutację przeprowadza powołana zarządzeniem Dyrektora Szkoły Komisja Rekrutacyjna.

3. O zakwalifikowaniu ucznia/uczennicy do projektu decyduje spełnienie kryteriów określonych w §, Komisję Rekrutacyjną i Dyrektora szkoły.

4. Opiekun prawny - ucznia/uczennicy zakwalifikowanego/ej na zajęcia dodatkowe przez Komisję Rekrutacyjną, a zatwierdzone przez dyrektora szkoły - podpisuje deklaracje wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych przed rozpoczęciem zajęć dodatkowych realizowanych w ramach projektu.

  § 5 Zakres wsparcia

1.Projekt obejmuje wsparciem 133 osoby poprzez udział w dodatkowych zajęciach edukacyjnych wyrównujących i rozwijających kompetencje kluczowe w zakresie przeprowadzenia dodatkowych zajęć:

 • Zajęcia dodatkowe z matematyki z wykorzystaniem ICT- dla ucz. SP i G
 • Zajęcia dodatkowe z fizyki z elementami astronomii z wykorzystaniem ICT - dla ucz. G
 • Zajęcia dodatkowe z przyrody z wykorzystaniem ICT - dla ucz. SP
 • Zajęcia dodatkowe z chemii z wykorzystaniem ICT- dla ucz. G
 • Zajęcia dodatkowe z przedsiębiorczości z wykorzystaniem ICT
 • Zajęcia dodatkowe z zakresu edukacji regionalnej i obywatelskiej z wykorzystaniem ICT - dla ucz. G
 • Zajęcia dodatkowe z informatyki- dla ucz. SP
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki z wykorzystaniem ICT - dla ucz. SP i G
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j.polskiego z wykorzystaniem ICT  - dla ucz. SP i G
 • Zajęcia dodatkowe z języków obcych wykorzystaniem ICT  - dla ucz. SP i G
 • Doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna- dla ucz. SP
 • Warsztaty antydyskryminacyjne - dla ucz. SP i G
 • Szkolny Ośrodek Kariery - dla ucz. G

2. Formy wsparcia, o których mowa w punkcie 1. będą się odbywać wg ustalonego planu zajęć.

3. Każdy z uczestników zajęć ma zapewniony posiłek, materiały biurowe, a uczniowie dojeżdżający odjazd do domu po zajęciach.

  § 6 Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu 

1. Opiekun prawny uczestnika Projektu ma prawo do:

a) bezpłatnego udziału swojego dziecka w zajęciach dodatkowych zaplanowanych w projekcie;

b) wglądu i modyfikacji podanych danych osobowych udostępnionych na potrzeby projektu;

c) informacji o postępach ucznia/uczennicy;

d) konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia dodatkowe.

2. Opiekun prawny uczestnika Projektu jest zobowiązany do:

a) wypełnienia dokumentów niezbędnych do realizacji projektu - deklaracja wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych

b) przestrzegania Regulaminu uczestnictwa w projekcie;

c) dbania o regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia dodatkowe zgodnie z podanym harmonogramem;

d) w wypadku nieobecności ucznia/uczennicy na zajęciach - pisemne usprawiedliwienie tej nieobecności - wg podanego wzoru – załącznik nr 1 lub formie odręcznej bez formularza.

  § 7 Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie 

1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach

2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane przez uczestnika /opiekuna prawnego w momencie przystąpienia do realizacji projektu.

3. W przypadku rezygnacji lub wykreślenia ucznia/uczennicy z projektu, może odbyć się rekrutacja uzupełniająca do projektu, pod warunkiem iż w ciągu jednego roku szkolnego uczeń będzie mógł uczestniczyć w co najmniej 20 godzinach zajęć .

4. W przypadku choroby lub innych zdarzeń losowych, uczestnik/uczestniczka powinien/nna przedłożyć zwolnienie lekarskie lub oświadczenie od rodzica/opiekuna prawnego usprawiedliwiające jego nieobecność. Uczestnik nie może opuścić nie więcej niż 20% zajęć. Natomiast nauczyciel prowadzący zajęcia sporządzą stosowną notatkę wyjaśniającą zaistniałe zdarzenie.

5. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w projekcie Uczestnik/Uczestniczka jest zobowiązany zwrócić otrzymane materiały biurowe oraz otrzymane koszty wsparcia przewidziane na jednego uczestnika w projekcie.

6. Dyrektor Szkoły zastrzega sobie prawo do skreślenia danej osoby z listy uczestników w szczególnie rażących przypadkach naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników projektu podejmuje Realizator projektu na wniosek Dyrektora Szkoły/Koordynatora projektu – załącznik nr 2.

  § 8 Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 28 paŸdziernika 2013 roku i obowiązuje na czas trwania projektu tj. do 30.06. 2015 roku.

2. Regulamin jest dostępny dla zainteresowanych osób w Urzędzie Miejskim w Nowym Miasteczku oraz na stronach internetowych Zespołu Szkół: www.szkola.nowemiasteczko.org  oraz Urzędu Miejskiegowww.nowemiasteczko.pl

3. W imieniu uczestnika/uczestniczki projektu opiekun prawny po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem zobowiązuje się do jego przestrzegania.

4. Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym dokumentem, należy do Zespołu Szkól nr 1 w Nowym Miasteczku- Realizatora projektu.

5. Realizator zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w Regulaminie, o których opiekunowie prawni uczestników Projektu zostaną niezwłocznie poinformowani poprzez stronę internetową projektu.

  Rekrutacja dzieci do udziału w projekcie

Etapy procedury rekrutacyjnej:

a) Działania informacyjno – promocyjne prowadzone przez nauczycieli biorących udział w projekcie.

b) Nauczyciele prowadzący po konsultacji z wychowawcami klas, wyłaniają dzieci zakwalifikowane do projektu.

c) Udostępnienie dokumentacji projektowej

d) Złożenie deklaracji nauczycielom prowadzącym zajęcia.

e) Podanie wyników rekrutacji

f) Kwalifikacja uczniów do poszczególnych zajęć.

Załącznik nr 6 - oferta na wyżywienie

  Nowe Miasteczko, dn. 12.10.2013r.

  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2013 

Dotyczy postępowania opartego na zasadzie efektywnego zarządzania finansami mającego na celu wybór:

  usługi przygotowania i podania posiłków dla uczestników zajęć podczas realizacji projektu "„ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH  UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR1 W NOWYM MIASTECZKU” „

1. Zamawiający:

Zespół Szkół nr 1

ul. Marcinkowskiego 1

67-124 Nowe Miasteczko,

zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie kompleksowej umowy,  szczegółowo wyspecyfikowanej w Załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania

–  Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

2 Prosimy o złożenie oferty wyłącznie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania w terminie do dnia 22.10.2013 r. w sekretariacie Zespołu  Szkół nr1, ul. Marcinkowskiego 1, 67-124 Nowe Miasteczko, osobiście lub pocztą  mailową na adres zs-n.miasteczko@oswiata.org.pl

Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana:

Zespół Szkół nr 1

ul. Marcinkowskiego 1

67-124 Nowe Miasteczko,

z dopiskiem: „"ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH  UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR1 W NOWYM MIASTECZKU”

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  zamówienia,

3.1 Przesłanie ofert w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest jednoznaczne ze  złożeniem oświadczenia, że Oferent spełnia powyższe kryteria.

3.2 Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarcza niezwłocznie odpowiednie  dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu,  wszystkie informacje są zgodne z prawdą.

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca łącznie następujące warunki:

a) będzie zgodna z opisem przedmiotu zamawiania oraz innymi wymaganiami określonymi  przez Zamawiającego w formularzu ofertowym,

b) będzie zawierała najniższą cenę.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: •

Zmian rozpoczęcia i zakończenia (+/-2 miesiące) realizacji zamówienia. Jeżeli  występują przyczyny od niego niezależne, nieznane w chwili publikowania zapytania  ofertowego,

• Niewyłonienia żadnego z oferentów bez podawania uzasadnienia, przeprowadzenia  dodatkowych negocjacji w przypadku, gdy oceniani Oferenci otrzymali taką samą  liczbę punktów.

1. O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną  powiadomieni drogą telefoniczną.

   ...............................................podpis osoby upoważnionej  

Załącznik nr 1                                                     Nowe Miasteczko, dn 12.10.2013r. 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

do projektu pt. "„ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH  UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR1 W NOWYM MIASTECZKU”

 1. Nazwa przedmiotu zamówienia:

- przygotowanie i podanie posiłków, dla 131 uczestników zajęć podczas realizacji projektu .

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Obiad uczestnik projektu powinien zjeść do 14.45. Posiłek powinien składać się z: 

- Zupy ok. 250ml

- Drugiego dania I - 150g ziemniaków, od 100-150g mięsa lub ryby ,  50g jarzyny gotowanej lub surówki lub

- Drugiego dania II - 150g typu łazanki , pierogi, kluski , naleśniki, racuchy z jabłkami , ryż z polewą owocową

- Kompotu ok 150ml

- Do każdego zestawu ma być jogurt lub owoc 

Posiłki będą dostarczane do szkoły i w miejsce wskazane przez zamawiającego. Zamawiający dostarczy wykonawcy listy uczestników, którzy będą w poszczególnych dniach korzystali z wyżywienia.

3. Terminy wykonania:

- Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki od godz. 14.45 w podanych poniżej terminach:

- od 28.10 do 30.06.2015r./ bez ferii zimowych od 3.02.2014r do 16.02.2014r., wakacji od 30.06.2014r do 31.08.2014r. oraz ferii zimowych w drugim roku trwania projektu od 16.02.2015r do 01.03.2015r./

- w 2013r. - łącznie 1452 posiłki

- w 2014r. - łącznie 3530 posiłków

- w 2015r. - łącznie 2178 posiłków  Zamawiający będzie na bieżąco informował o dodatkowych dniach wolnych od zajęć w projekcie, a tym samym o nie korzystaniu z posiłków przez uczestników w tym czasie.

4. Ponadto informuje się, że płatności za wyżywienie będą uiszczane w momencie otrzymania środków finansowych z IP.

 …............................................ podpis  

Załącznik nr 2

....................................................

.....................................................

(Nazwa i adres wykonawcy)

......................................................

( miejscowość, data)

  FORMULARZ ZWROTNY ZAPYTANIA OFERTOWEGO

OFERTA

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe dotyczące

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym oświadczam, iż: 

1) oferuję realizację zamówienia na podstawie podania ceny jednostkowej za jeden posiłek ..........zł, słownie: (…..........................................)

2)ceny wskazana w pkt. 1 jest ceną brutto i uwzględnia wszystkie koszty wykonania jednego posiłku

3)zapoznałam/em się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte

4)w przypadku przyznania mi zamówienia, zobowiązuje się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego

................................................................

(podpis osoby upoważnionej)

  

Notatka służbowa

z wyboru firmy cateringowej

na przygotowywanie i wydawanie posiłków

z dnia 18.10.2013r.

 

                  Na  zapytanie ofertowe skierowane   do firm cateringowych na przygotowywanie i wydawanie posiłków dla uczestników projektu

 zgłosiło się trzech oferentów:

1.     Debert Jakub-„Raphael”

ul. J. Sobieskiego 13

67-112 Siedlisko

2. Kruszakin Zofia- Restauracja „Retro”

  ul. Piłsudskiego 7

  67-100 Nowa Sól

3. Krystyna Stoczko- „Kawiarenka u Pauliny i Piotra”

ul. XXV –lecia PRL 2a

67-115 Bytom Odrzański

 

Tylko jedna firma spełniła kryteria cenowe i została wybrana. Poniżej dane firmy.

 

 

 

L.p.

 

 

Nazwa i adres podmiotu zatrudniajšcego

 

Usługa

 

Imię i nazwisko, adres  wybranego kandydata

 

Uwagi

1.

 

Zespół Szkół nr 1

ul. Marcinkowskiego 1,

67-124Nowe Miasteczko  

 

Posiłki dla uczestników projektu

 

Debert Jakub-„Raphael”

ul. J. Sobieskiego 13

      67-112 Siedlisko

 

Spełnia kryteria formalne,

- 7zł za posiłek

 

 

Kategoria wpisu: