Klasa wielozawodowa.

Branżowa Szkoła I stopnia ( 3 letnia )

Kształcimy we wszystkich zawodach!

 

Nauka w naszej szkole trwa 3 lata.

 

Najistotniejszą różnicą w porównaniu do klasycznej szkoły zawodowej jest wybór zawodu przez ucznia zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. W tym zakresie zapewniamy wsparcie naszego doradcy zawodowego.

 

Klasa wielozawodowa skupia uczniów uczących się w różnych zawodach. W szkole uczniowie uczestniczą w lekcjach z przedmiotów ogólnych, natomiast zajęcia praktyczne odbywają się w zakładach pracy, z którymi podpisali umowę o pracę. Szkoła pomaga w znalezieniu odpowiednich zakładów pracy, przyjaznych dla pracujących.

Kontakt z pracodawcą od początku edukacji pozwoli sprawniej pozyskać pracę lub umożliwi pozostanie na danym stanowisku pracy w przyszłości. Nauka zawodu, organizowana przez pracodawcę, odbywa się na podstawie umowy o pracę zawartej pomiędzy uczniem a pracodawcą w celu przygotowania do zawodu.

 

Okres nauki wlicza się do stażu pracy. Ponadto za czas praktyki uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

 

Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą przystąpić do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub wziąć udział w egzaminie czeladniczym organizowanym przez izby rzemieślnicze.